Sepia photo of Stonehenge, England
Sepia photo of Stonehenge, England